Tunnlar, Bergrum & Gruvor

MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.
MMK bistår med beräkning av arbetstagarnas dos baserat på arbetstid i enlighet med den nya strålskyddslagens krav samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Orörd Mark
MMK utför radonklassificering av orörd samt frilagd mark (Radonkartläggning) inom begreppen låg-, normal- eller högriskmark.
MMK bistår beställaren med kompetens inom val av åtgärder och material vid byggnation.

TUNNLAR, BERGRUM & GRUVOR

MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS & OFFENTLIGA BYGGNADER

MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION

MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.